Kimete Berisha: Mos e ng ucni Donikën, Albini e ka k ry punën e vet! Pse nuk po i be soni Hashim Thaçit?

Shpesh të pi këlluem m’ka gjetë muaji m aj
(Jusuf Gërvalla)
Mos e ng ucni çikën.
Sikur të ishte di nake dhe e rr ezikshme, dhe sikur të kishte do rëzuar do sje në Hagë, Donika nuk do të tregonte.
Donika ka dashur të thotë se sikur të dinte diçka për vr asjet do të bashkëpunonte me Dr ejtësinë.
Nuk ka thënë se ajo di diçka për Kadri Veselin e Hashim Thaçin, por ka thënë ‘bota e di kush janë ata!.
Që SH IK-u ka qenë ‘or ganizatë kr iminaIe’, kështu na ka më suar LDK që nga b ankat shkolllore, kurrë pa e pu shuar ‘pr opagandën’ ku ndër Kadri Veselit!

Vetëvendosja është e vo nshme. Donika edhe më e vo nshme.
Këta (LDK) që tash ua rr ahin krahët Hashim Thaçit e Kadri Veselit, këta e kanë kr ijuar tre gimin për krm et e SH IK-ut, dhe shqitarët kanë be suar (përfshirë Donika), se kanë qenë bi ndës, shumë bi ndës, me fjalë e me ve pra!

Rr enat se si disa shtete k ërrsh po bëhen se cila po e fiton të drejtën për ta ga rantuar li rimin me ku sht të të ak uzuarve nga Haga, dhe pr esioni i madh që po i bëhet Albin Kurtit të ga rantoj li rimin e tyre me ku sht, pa ia kërkuar kush, është nd ërhyrje e po litikës në Dre jtësi.

Kush është i pa fa jshëm, s’e ka dert që du ron edhe pak në bu rg.
Vet Hashim Thaçi na ka si guruar se Gjy kata Speciale nuk është ku ndër U ÇK-së, por siç ka thënë ai, ku ndër In dividëve.
Pse nuk po i be soni ashim Thaçit?
Dhe pse s’jeni të kë naqur, an ipse u bë qysh de shët Ju?
Vetëvendosja ka tegorikisht ka qenë k undër Gjy katës Speciale, sepse e ka ko nsideruar të pa dr ejtë!
Ju që e keni ko nsideruar Gjy katën Speciale ‘të dr ejtë’, tash po qa ni dhe po kërkoni nga Kryeministri Kurti të q aj edhe ai me Juve, mirëpo Albini, sikurse krejt njerëzit normal ka qarë me kohë, se va jtimi me v onesë, qysh po bëni ju, të bën qe sharak!

Albin Kurti e ka kr yer punën e vet.
Është kaq pa radoksale: Ju vet e keni vo tuar Gjy katën Sp eciale dhe aq të hu mbur e të p af uqishëm ndj eheni sa kërkoni nga Ai që nuk e ka vo tuar, të bëj ‘ç udira’!
Dur im.
Çu dirat ndodhin, por v onohen pak!

Be the first to comment on "Kimete Berisha: Mos e ng ucni Donikën, Albini e ka k ry punën e vet! Pse nuk po i be soni Hashim Thaçit?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*