Kjo është serbja e cila kërkon që në P arlamentin e Serbisë të flitet shqip

Dr ejtoresha e Zyrës për të Dr ejtat e Nj eriut për Pa kicat znj. Suzana Paunov sot ka kërkuar që përfaqësuesit e p akicave në Pa rlamentin s erb.

Sikur shq iptarët dhe pakicat tjera të m und të flaisn gjuhën e tyre a mtare ne Kuvendin e Serbisë, njofton agjencia e l ajmeve “Presheva Jonë” Sipas znj. Paunoviq “anëtarët e p akicave në p arlament m und të flasin në gjuhën e tyre a mtare”.

(“Pripadnici manjina u parlamentu mogu da se obr aćaju na m aternjem j eziku”)

Be the first to comment on "Kjo është serbja e cila kërkon që në P arlamentin e Serbisë të flitet shqip"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*