Kjo ndodh vetëm në Kosovë: Ka 4 di ploma por s ar rin të pu nësohet

Besarta Krasniqi-Asllani pa raqet rast i cili shë mbëllen më së miri mu ndësitë e pa kta në Kosovë: ajo ka 4 di ploma dhe është e papunë.

Besarta ka di plomuar në këto dr ejtime:
-Fa kulteti Fi lozofik, dr ejtimi “Shke nca Po litike”, 2011.
-Fa kulteti Fi lozofik, de ga e Pe dagogjisë, 2014.
-ma ster në Fa kultetin e Ed ukimit, në D egën e Pe dagogjisë së Pë rgjithshme,2017
-Fa kulteti i Ed ukimit, Pr ogrami Pa rashkollor, 2020.

Besarta thotë se ka ap likuar në shumë ko nkurse pune nga or gane lo kale dhe qe ndrore por asnjëherë nuk është p ranuar në punë.F atin e saj e nd ajnë edhe shumë të rinj të tjerë, ndërkaq pikërisht mu ndësitë e pakta pë rbëjnë shk akun kryesor të em igrimit al armues të rinisë.

Be the first to comment on "Kjo ndodh vetëm në Kosovë: Ka 4 di ploma por s ar rin të pu nësohet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*