Komisioni H etimor diskuton për shk arkimin e tij, Ilir Meta r eagon i a larmuar, del me mesazhin e f ortë dhe tregon çfarë po ndodh në vend

Kreu i sht etit Ilir Meta ka ngr itur al armin për fe nomenin kr iminal të pastrimit të parave në Shqipëri. “Shqipëria nuk meriton të jetë la vatriçe e p astrimit të parave të or ganizatave kr iminale vendase, r ajonale dhe nd ërkombëtare, sik undër SPAK, Pr okuroria dhe të gjithë inst itucionet l igjzbatuese nuk duhet të mb yllin s ytë pë rballë çdo veprimtarie ant il igjore”, – shkruan Meta.

Ky p ostim i Metën vjen në m omentin kur është mbledhur Komisioni H etimor për të vendosur për shk arkimin e tij.

Po stimi i Metës:

“Është bërë e q artë nga të gjitha inst itucionet dhe o rganizatat pr estigjioze ndë rkombëtare, që fe nomeni kr iminal i pa strimit të parave është kthyer në s istem dhe që kr yesisht të ardhurat nga tr afiku dhe tregtia e dr ogës po p astrohen me lehtësi në s ektorin e n dërtimit dhe të turizmit.

Be the first to comment on "Komisioni H etimor diskuton për shk arkimin e tij, Ilir Meta r eagon i a larmuar, del me mesazhin e f ortë dhe tregon çfarë po ndodh në vend"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*