Krasniqi i PSD-së: Albin Kurti nuk ka ar sye të va ksinohet, e ka kryer vi rusin

Frashër Krasniqi nga P SD-ja ka rea guar pas njoftimit të Qe verisë se kryeministri Albin Kurti do ta marrë sot va ksinën An ti Co vid.

Krasniqi në një shkrim në Fa cebook ka thënë se Kurti nuk ka ar sye që të va ksinohet pasi që sht on se ai e ka kryer tashmë vi rusin.

“Albin Kurti nuk ka asnjë arsye që të va ksinohet. Ai e ka kryer vi rusin, nd ërkohë që Kosova ka marrë një numër jashtëzakonisht të vogël të vaksinave anti-Covid. Liderë të ndryshëm botërorë janë vaksinuar, ndër të tjera për të bindur qytetarët që të bëjnë të njëjtën gjë. Por ky ko ntigjent i va ksinave nuk është për va ksinim ma siv. Është për punëtorët e shë ndetësisë, të cilët s’kanë ne vojë ta sho hin Albin Kurtin tek va ksinohet, për t’u bi ndur që ta ma rrin va ksinën”, tha ai.

“Albin Kurti po e shfr ytëzon pr ivilegjin e pu shtetit. Po va ksinohet, ashtu siç në qe verinë e tij të parë, ai dhe i gjithë sta fi i tij i bënë te stet para të gjithë qytetarëve të tjerë. Albin Kurti do që të tregojë që jeta më e rë ndësishme në këtë vend, është jeta e tij, edhe kur kjo nuk është në rr ezik. Edhe kur duhet t’ia rr ezikojë jetën ndo një qy tetari tje tër që nuk do të ma rrë va ksinën që po e ha rgjon sot Albin Kurti”, ka shkruar ai.

Be the first to comment on "Krasniqi i PSD-së: Albin Kurti nuk ka ar sye të va ksinohet, e ka kryer vi rusin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*