KRENARI ! Us htrimi më i madh us htarak i SHBA-së fillon edhe në Kosovë

Brenda një jave, us htrimi më i madh us htarak i SHBA-së që nga Lu fta e Dytë B otërore, e pë rfshinë edhe Kosovën.
Fo rca e Si gurisë së Kosovës ka mbi 1 vit e gj ysmë që pë rgatitet t’i ush trojë 330 us htarë të saj ba shkë me 26 ko mbe tjera për t’u bërë pjesë e ak tiviteteve us htarake në ku adër të De fender 21.

Us htrimet te orike veçse kanë n isur këtë të hënë në Gjakovë për t’iu pa raprirë atyre pr aktike.
Sh efi i de partamentit për op eracione dhe tr ajnime në Fo rcën e Si gurisë së Kosovës, ko lonel Ejup Maqedonci, ka treguar se cila do të jetë p ërmbajtja e us htrimit.

Be the first to comment on "KRENARI ! Us htrimi më i madh us htarak i SHBA-së fillon edhe në Kosovë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*