Kryeministri shqiptar që dë boi pu shtuesit serb nga Kosova dhe Maqedonia Shqiptare

Kryeministri Na cionalist Mustafa Merlika Kruja foto e viti 13.gu sht.1940. Kryeministri qê dë boi pu shtuesit serb nga Kosova dhe Maqedonia Shqiptare dhe i bashkoi ato përsëri tru ngut a më Shqipërisë.

Në Tokat e Li rueme Shqyptare ri ve ndosi kudo ad ministratën shqiptare dhe ha pi shkollat shqipe.
Pë rndryshe që nga viti 1921 në le gjislacionet pa rlamentare dhe në sht ypin shqiptar njihej me emrin Mustafa Kosova.
Sot na mu ngon në kte za llamahi po litike se Kryemistri Mustafa Kruja, këta po litikaj që fl irtojnë me pu shtuesit kr iminel serb në d ëm të in teresave Ko mbëtare Shqiptare i kishte bërë si “ka llëp s apuni”.

Ose së paku sk enës po litike shqiptare sot i mu ngon një figurë e tillë,por do të d ali patjetër se situat p olitike na e im ponon.
E deri atëherë mund të lu temi Z ot ru aje Shqipërinë,Kosovën e mb arë tr ojet shqiptare nga vetë shq ipfolësit e pa be së,të ko ruptuar,të kr iminalizuar, dhe të s ervilosurit e serbosll avëve.Eugen Shehu

Be the first to comment on "Kryeministri shqiptar që dë boi pu shtuesit serb nga Kosova dhe Maqedonia Shqiptare"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*