Kryeminstri i Izraelit: Ha masi do të m arrë go ditjen që nuk e ka m enduar kurrë!

Kryeministri Benjamin Netanyahu mb ajti një vl erësim të situatës sot, në se linë e Ko mandës Ju gore të I DF, me Ministrin e Mbr ojtjes, She fin e Sht abit të I DF, kr eun e Kë shillit të Si gurimit Kombëtar, Ko mandën Ju gore të G OC dhe zy rtarë të tjerë të l artë.

Kryeministri Netanyahu tha:
“Sapo kam pë rfunduar – në Ko mandën Ju gore të ID F – një vl erësim të situatës me Ministrin e Mb rojtjes, Sh efin e Sht abit të I DF dhe Ko mandën Ju gore të G OC.
Jemi në me s të një fu shate. Që nga dje, I DF ka bërë qi ndra su lme ku ndër Ha masit dhe Xh ihadit Is lamik në Gaza. Ne kemi në shë njestër ko mandantët. Ne kemi arr itur shumë ob jektiva ci lësorë. Pë rfundimi i takimit është që të rritet më tej fo rca dhe ri tmi i su lmeve.

Be the first to comment on "Kryeminstri i Izraelit: Ha masi do të m arrë go ditjen që nuk e ka m enduar kurrë!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*