Ku po shkon bota? Shqiptari h iqej si sh ërues në Greqi, po ka kapur me z or një 22 vj eçare dhe e ka bërë me të në krevat

Një sh qiptar u arr estua nga p olicia greke pasi ak uzohet se ka pë rd hunuar një vajzë 22-v jeçare ne Larisa të Greqisë.

I arr estuari, ide ntiteti i të cilit nuk është bërë i ditur, hi qej si një “hip noti zues” dhe e ko nsideronte veten si sh ëruesi i v uajtjeve apo “shpi rtrave të s ëmurë” madje sipas tij edhe k an cerin.

Mediat greke shkruajnë se i arr estuari është rreth moshës 40-vj eç, ndërsa mësohet se vajza e re vu ante nga prob leme të shë ndeti m endor të formës së lehtë.

40-vj eçari i kishte thënë vajzë së re që të mos tregonte pasi kjo ishte një p roce durë e t erapisë për tu sh ëruar.

Ndërkohë avokatja Maria Galliou, e cila përfaqëson 22-vj eçaren, mësohet të ketë thënë për mediat se “çështja nuk është vetëm kjo çështje individuale e familjes së klientit tim. Shteti duhet të sigurojë leg jisla cionin për të raportuar i ncid ente të tilla që mbeten në er rësi rë, por edhe për të mbrojtur vik tima t e pambrojtura kur ata drejtohen tek p oli cia dhe au tori tetet gj yq ësore”.

Be the first to comment on "Ku po shkon bota? Shqiptari h iqej si sh ërues në Greqi, po ka kapur me z or një 22 vj eçare dhe e ka bërë me të në krevat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*