Ku sht për ma rrjen e ma ndateve, Berisha dhe Kryemadhi në ‘te lashe’ duhet të ju stifikojë pa suritë miliona euro të Argitës e Shkëlzenit!

Ve ndimi për dj egien e ma ndateve në mars të vitit 2019, me s ynim për rrë zimin e Edi Ramës, vi jon të pr odhojë pa soja për kr erët e PD-LSI-së dhe rrethin e tyre të ng ushtë.

Përfaqësuesit e op ozitës, të cilët do rëzuan ma ndatet dy vjet më parë, por që u zgj odhën sërish de putetë të zgj edhjet e 25 pri llit 2021, duhet të de klarojnë nga fillimi të gjitha pa suritë e lu ajtshme dhe të pa lu ajtshme, sho qëruar me do kumentacionin li gjor për bu rimin të kr imit të tyre.

De klarimi i pa surive që nga vitet ’90 deri në vitin 2021, sho qëruar në një za rf me do kumentacionin ju stifikues, duhet të bëhet pranë Ins pektoratit të La rtë të De klarimit dhe Kontrollit të Pa surive dhe Ko nfliktit të In teresave, një muaj para ko nstituimit të Kuvendit të ri, ko nkretisht para datës 9 gu sht 2021.

Be the first to comment on "Ku sht për ma rrjen e ma ndateve, Berisha dhe Kryemadhi në ‘te lashe’ duhet të ju stifikojë pa suritë miliona euro të Argitës e Shkëlzenit!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*