Kurti e ka ft uar Veton Surroin e Blerim Shalën të bëhen pj esë e di alogut

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka ftuar që të jenë pjesë e di alogut Kosovë-Serbi p ublicistin Veton Surroi, si dhe ish-ko ordinatorin po litik në bi sedimet me Beogradin në Bruksel, Blerim Shalën.
Kështu ka mësuar Klan Kosova, nd onëse ka thënë se nuk është ko nkretizuar as gjë lidhur me këtë çë shtje.

Mediumi ka ma rrë vesh se Kurti ka mba jtur vetëm një takim me të dy ak terët, teksa thotë se për të qenë pjesë e di alogut janë ko ntaktuar edhe disa ish-di plomatë kosovarë.

Blerim Shala ka mb ajtur pozitën e ko or di natorit po litik nga fundi i vitit 2012. Që nga atëherë, ai ishte pj esë e bi sedimeve me Beogradin, të zhv illuara në Bruksel, pr anë Hashim Thaçit.

Be the first to comment on "Kurti e ka ft uar Veton Surroin e Blerim Shalën të bëhen pj esë e di alogut"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*