Kurti: Ju bëftë mirë syfyri i parë, e ju qoftë i lehtë agjërimi

Kr yeministri Albin Kurti ka thënë se sonte fillon Ramazani, muaji më i veçantë i fesë i slame.

“Për katërmbëdhjetë shekuj, my slimanët në të gjithë botën e kre mtojnë këtë muaj, duke e p ërmbajtur veten nga ushqimet e të mirat e p ërditshme, me mo tivin e lartë të s akrificës dhe b ashkëndjenjës me të d obtin, të va rfërin dhe të s ëmurin”, ka shkruar ai.

Sipas tij, agjërimi për be simtarin është sf idë fi zike dhe ps ikike. “Është sh embulli i s undimit të me ndjes mbi tr upin. Është muaji kur s tomaku i zbr azët, nga l indja deri në perëndimin e diellit, sho qërohet me shp irtin e u shqyer nga mi rësia e m irësjellja, ve prat e fjalët e mira, d ashuria e paqja me njëri-tjetrin.

Edhe sivjet Ramazani na gjen në rrethana të r ënduara të p andemisë, që vazhdon të marr jetë njerëzish ane mbanë globit. D ashurinë dhe so lidaritetin me tjetrin gjatë këtij muaji të b ekuar, do të m und ta shpr ehim më së miri duke ma rrë përgjegjësi për r uajtjen e sh ëndetit tonë dhe të më të d ashurve tanë nga vi rusi i rr ezikshëm. Ju bëftë mirë syfyri i parë, e ju qoftë i lehtë agjë rimi”, ka shkruar Kurti.

Be the first to comment on "Kurti: Ju bëftë mirë syfyri i parë, e ju qoftë i lehtë agjërimi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*