Kurti mll efos edhe vo tuesit e tij, ka re agime të as hpra: ‘Unë të kam vo tu nga diaspora, por kadal mos bën bë rllog’

Pas re agimit të kryeministrit, Albin Kurti, në lidhje me d ështimin e pr opozimit të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) që shqy rtimi i Li gjit për Zgj edhjet e Përgjithshme të bëhet me pr ocedurë të pë rshpejtuar në Kuvendin e Kosovës, shumë vo tues të VV’së kanë re aguar nd aj tij dhe kanë da lur kundër in icimit të këtij ndryshimi të li gjit, pasi sipas tyre ata e kanë vo tuar Kurtin për të bërë punë e jo të dërgohet vendi në zgje dhje.

Kryeministri Albin Kurti ka re aguar pas dë shtimit të pro pozimit të LVV që shqy rtimi i Li gjit për Zgj edhjet e Përgjithshme të bëhet me pro cedurë të përshpejtuar në Kuvendin e Kosovës.

Me anë të një postimi në F acebook, Kurti ka thënë se nuk duan ta ço jnë vendin në zgj edhje të sërishme , por se kjo është në dorë të op ozitës.

Be the first to comment on "Kurti mll efos edhe vo tuesit e tij, ka re agime të as hpra: ‘Unë të kam vo tu nga diaspora, por kadal mos bën bë rllog’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*