Kush do të jetë pr esidenti i ri? Be fason Edi Rama: “Do të ko nsultohem me PD-në”

Edi Rama duket se ka the ksuar shumë pika dhe pl ane për qe verisjen e ma ndatit të tretë me de putetët fitues nga Partia Socialiste. Teksa foli edhe një herë për ba shkëpunimin me PD-në, ai nuk ng urroi të pë rmendte la rgimin e Ilir Metës nga po sti i Pr esidtentit.

Kreu i shtetit i ha bitit të gjithë kur tha se shk arkimi i Metës nuk varet vetëm nga PS-ja por nga e gjithë p olitika shqiptare. Sa i pë rket pë rzgjedhjes së pr esidentit të ri, ai tha se do të p ërzgjidhet edhe pasi të ko nsultohen me Partinë Demokratike.

“Shk arkimi i Ilir Metës nuk është i gjithi në do rën tonë, por ne do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për ta çm inuar in stitucionin e Pr esidentit të Re publikës duke e vo tuar në bll ok shk arkimin e tij dhe dua ta bëj të qa rtë se ky shk arkim nuk ka li dhje me as gjë tjetër përveç po zicionimit tonë publik në anën e shu micës dë rrmuese të shqiptarëve që nuk duan ta sho hin më atë si Pr esident i Re publikës. Eshtë shumë he rët për të fo lur për zë vendësimin dhe zë vendësuesin e tij, por në çdo ra st, qo ftë para kohe qo ftë në kohë, në va rësi se si do të shkojë ky pr oces, ne do të ko nsultohemi me PD-në për emrin e Pr esidentit të ri.” -tha ai

Be the first to comment on "Kush do të jetë pr esidenti i ri? Be fason Edi Rama: “Do të ko nsultohem me PD-në”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*