Kush e çli roi Kosovën, NA TO apo U ÇK

Nga Viktor Buzhala
Një di lemë tashmë 22 vjeçare ek ziston në këtë vend: kush e çl íroi Kosovën? P ërkrahësit e fl aktë të UÇK’së mendojnë që këtë e bëri vetëm us htría jonë, ndërsa ata që se du an U ÇK’në mendojnë që këtë e bëri vetëm N ATO.

Kjo di lemë vije në pah më së te përmi me 24 ma rs, atëhetë kur NA TO filloi ak síonet nëpër Serbi.

Janë shumë vija nda rëse, të cilat janë munduar ti pë rbashkojnë disa popullistë: Na çl íroi U ÇK’ja në bashkëpunim me NA TO’n.

Por, a do të mundëte U ÇK ta çl íronte vendin pa nd ihmën e Al enacës At lantike? Vë shtirë, për të mos thënë e pamu ndur.

A do të int ervenonte NA TO nëse U ÇK nuk do të ek zistonte? Padyshim që jo.
Një ba shkëveprim, një ba shkērëndim yni me bashkësinë ndë rkombëtare, solli momentumin e dë shiruar.

24 ma rsi për shumkë në Kosovë mbetet data më e pah arruar e jetës së tyre. Më në fund secili ishim të bi ndur që filloi koha jonë, na erdhi dita, ishim të bi ndur që tashmë jemi më të f ortë se Serbia dhe se ajo pë rufundimisht do të shp orrej nga këtu.

Kështu edhe ndodhi. Pra, me 24 ma rs filloi tr iumfi i të mi rës ndaj të ke qes. Duhet ti kujtojmë ata që ranë për këtë vend, por ti themi faleminderit gjithmonë edhe NA TO’s, edhe Amerikës në veçanti.

Be the first to comment on "Kush e çli roi Kosovën, NA TO apo U ÇK"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*