Ky ek uacion i ma tematikës duket shumë i thje shtë por as kush nuk duket se e di p ërgjigjen e saktë

Ma tematika është një nga d isiplinat që nx ehet më shumë se një t ru. Si doqoftë, është e q artë se kjo është një më nyrë shumë e mirë për të ftuar re flektimin tonë! Pr andaj, ne ju of rojmë një op eracion i cili duket të jetë shumë i thj eshtë, por që ka bll okuar më shumë se një. A mund ta gjeni përgjigjen e duhur?

Rregullat që rr egullojnë ve primet ma tematikore nd onjëherë janë k onfuze. Pra, shumë njerëz pë rpiqen të gjejnë pë rgjigjen e d uhur për te ste si kjo. Ek uacioni i so tëm, një op eracion më i thj eshtë ap riori, nuk bën pë rjashtim nga ky rregull. A jeni gati ta zbu loni?

Ju lu temi vi ni re, ju është e nd aluar të përdorni një ma kinë ll ogaritëse për të gjetur përgjigjen e sa ktë.

Be the first to comment on "Ky ek uacion i ma tematikës duket shumë i thje shtë por as kush nuk duket se e di p ërgjigjen e saktë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*