Ky është deputeti i Kuvendit të Kosovës, që ka të kr yer vetëm shkollën fillore!

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka gjithësej 120 deputetë, të zgje dhur me v ota të fs hehta në zgj edhjet e 14 shk urtit.

Shumica prej tyre kanë profil të pasur dhe me ar simim të lartë të ku alifikuar, por nuk m ungojnë as deputetët që si pë rgatitje të tyre, të fundit kanë ar simimin fillor.

Kështu, një ulë se në Kuvendin e Kosovës si de putet ka si guruar edhe Fadil Gashi, nga Romani In iciativa.
Në faqen zyrtare të Kuvendit të Kosovës, figuron profili i se cilit kandidatë, në mesin e tyre edhe ai i Gashit.

Gashi ka bërë me dije se a rsimimi i tij është ai fillor.
Ndërkohë që përveç gjuhës am tare ai e njeh edhe gjuhen serbe.

Be the first to comment on "Ky është deputeti i Kuvendit të Kosovës, që ka të kr yer vetëm shkollën fillore!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*