Ky është zyrtari p olicor gjilanas që u a rrestua për m arrëdhënie me një të m itur

Insp ektorati P olicor i Kosovës, ka a rrestuar sot një z yrtar p olicor në Gjilan. A rrestimi ka ndodhur pas d yshimeve se po lici kishte kryer m arrëdhënie me një vajzë të mitur të m oshës 15 vj eçare.

Gazeta O nline R eporteri.n et, nga bu rime p olicore mëson se bëhet fjalë për p olicion Remzi Shillova.

H etuesit e IPK’së në b ashkëpunim me Pr okurorinë Th emelore të Gjilanit, dhe me leje të Gj ykatës kanë he tuar p olicin duke ap likuar m asat e fsh ehta.

Deri te arr estimi i p olicit ka ardhur pasi janë si guruar pr ovat dhe m aterialet tjera që d ëshmojnë se i njëjti kishte kryer m arrëdhënie s ekusuale me të mi turën.

Pas arr estimit, mësohet të j etë ba stisur edhe shtëpia e p olicit.

Be the first to comment on "Ky është zyrtari p olicor gjilanas që u a rrestua për m arrëdhënie me një të m itur"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*