Ky fr ut është a rmiku numër 1 i pl akjes, nd ihmon edhe për k ockat

Cilësia e parë e kumbullave të thata është p asuria në fibra. “Në një kile (240 ka lori) ka 742 g fibra, ose rreth një e katërta e shumës së r ekomanduar di tore,” shprehet një eksp ert sh ëndetësor.

Kjo sasi nd ihmon për të “shuar” në o rganizëm infl amimin s istemik, pë rgjegjës për d egjenerimin e q elizave. Për më tepër, ato veprojnë në florën ba kteriale të z orrëve, kësisoj sh ërbejnë për të p arandaluar p atologjitë e r ëndësishme.

Një nd ikim edhe në kockat – Një st udim nga Uni versiteti Shtetëror i San Diegos (SHBA) ka treguar se në k umbllat e thata ka gjithashtu një përqendrim të lartë të l ëndëve u shqyese, të cilat m und të nd ihmojnë në mb ajtjen e sk eletit të shë ndetshëm.

St udimi e bën të qartë se 50 g të këtyre fr utave janë të mjaftueshme për të ngadalësuar h umbjen e i ndeve të eshtrave. Ju m und t’i k onsumoni ato më vete, ose t’i përdorni ato me ndonjë përzierje u shqimesh.

Be the first to comment on "Ky fr ut është a rmiku numër 1 i pl akjes, nd ihmon edhe për k ockat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*