La mtumirë En gjëll i Vogel! Ed ukatorja i m err je tën 3 vjeçare, E ho dhi nga shkallët vetëm pasi…

Prindërit i çojnë fëmijët e tyre në çe rdhe dhe kopësht sepse nuk kanë mu ndësi të kujdesen për ta, pasi janë në punë. Por një nënë e re mund ta kishte ende gja llë vajzën e saj nëse nuk do e kishte çu ar në çerdhe.
Nëna e vajzës tre vjeçe me emrin Vjeshta mori një telefonatë që do të ndr yshonte plotësisht je tën e saj.

Telefonata erdhi nga me naxheri i kopështit, ku shkonte vajza e saj. Ai i tha se vajza e saj ishte lë nduar në kopësht. Nëna menjëherë l a punën dhe shkoi në çe rdhe për të tr ansportuar vajzën e saj në sp italin më të af ërt. Por vajza e saj e vogël nuk mundi të mbi je tonte. Më vonë u bë e ditur se ajo kishte rë në nga shkallët.

E vogla nuk donte të hi qte pallton dhe ed ukatorja duke ia h equr me fo rcë pa da shje e kishte rr ëzuar nga shkallët. Ed ukatorja mori dë nimin që me ritonte, por prindërit janë ende në pi këllim. Asgjë dhe askush nuk ua la rgon nga shpirti atë që ndj ejnë.

Be the first to comment on "La mtumirë En gjëll i Vogel! Ed ukatorja i m err je tën 3 vjeçare, E ho dhi nga shkallët vetëm pasi…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*