La p olitikën për të drejtuar një kamion pl ehrash: Vij e l odhur në shtëpi, por të paktën më zë gjumi

Disa po litikanë vijojnë k arrierën e tyre pas p olitikëbërjes në ndonjë ko mpani PR (m arrëdhënie me p ublikun) apo në ndonjë tjetër nd ërmarrje. Disa të tjerë preferojnë të japin konsulta. Por kjo grua zgj odhi të dr ejtojë një makinë pl ehrash.

Quhet Ann Sofie Hermansson, ish kr yebashkiake dhe p olitikane për shumë vite. Ana j eton në Suedi dhe pr ej disa kohësh tashmë, ka lënë prapa ‘k ollaren’ e p olitikës për të dr ejtuar një ka mion pl ehrash në një nd ërmarrje p ublike për menaxhimin e mbetjeve në qytetin ku j eton.

Media e njohur “P olitico” i ka kushtuar një artikull kësaj gruaje, me një h istori të p azakontë.

“Ndonjëherë njerëzit me pyesin se çfarë dr eqin po bëj, por për mua puna është një zgj edhje e mirë…. fundja duhet të p aguaj q eranë”-thotë Ana.

Be the first to comment on "La p olitikën për të drejtuar një kamion pl ehrash: Vij e l odhur në shtëpi, por të paktën më zë gjumi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*