La Shqipërinë për të punuar si in fermiere në Gjermani me 2500 euro në muaj (Video)

Inva është një tjetër 24-vjeçare që po la rgohet nga Shqipëria për të punuar në Gjermani. Ajo është nga qyteti i Fierit dhe ka st udiuar për in fermieri në Tiranë. E re ja ka treguar se për rreth një vit e gjysmë ka punuar si shitëse në një bu tik, ndë rkohë mësonte gjuhën gjermane.
Në një in tervistë për To p Ch annel ajo ka thënë:

Punova për një vit e gjysmë në bu tik si shitëse dhe po mësoja edhe gjuhën, nd ërkohë që një mikja ime më pas u bë shk ak që nisa punë në profesion si nd ihmës an esteziste në sa llë op eracioni, në një kl inikë pr ivate, ku punova për një vit.”

Më tej Inva tregon se është duke bërë pë rgatitjet e fundit për t’u nisur në Gjermani, pasi ka lidhur ko ntratë pune me një kl inikë në Gjermani.
Po ashtu e reja është pë rgatitur shp irtërisht për të ni sur një jetë të re. Inva ka tr eguar edhe se në Shqipëri pa guhej 300 mijë lekë të vjetra ose 200 euro, ndë rsa në Gjermani do të pa guhet 2500 euro në muaj.
Ajo ka the ksuar se nga Shqipëria po la rgohen ata shqiptarë të ar simuar dhe me një pr ofesion të mirë dhe kjo për shk ak të ku shteve më të mira të punës dhe pagës shumë herë më të la rtë.

Be the first to comment on "La Shqipërinë për të punuar si in fermiere në Gjermani me 2500 euro në muaj (Video)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*