Lajm i mire.Italia h ap ku fijtë per te gjithe ata qe du an ta vizitojne .

Italia ka njoftuar se do të ha pë ku fijtë në ku adër të se zonit tu ristik, pë rfshirë edhe udh ëtarët shqiptarë. Më datë 15 ma j do të ha pet se zoni tu ristik për çdo tu rist nga çdo vend i botës që dë shiron të vizitoje këtë vend. Ku shti për t’u pr anuar ka të bëjë me pa saportat e va ksinimit me të dyja do zat e një va ksine të mi ratuar nga E MA, ce rtifikatë të ka limit të Co vid ose ta mpon ne gativ gjatë 48 orëve të fundit.

“Në te rma af atshkurtër është një ko nkurs, Italia është një f uqi tu ristike bo tërore, por nuk është për t’u ha bitur dhe ne jemi të përgatitur”- de klaroi drejtori i Ticino Turismo Angelo Trotta në mi krofonët e R SI, pas nj oftimit të Kryeministrit italian Mario Draghi për ha pjen e sezonit tu ristik në gjy smën e dytë të ma jit.

Be the first to comment on "Lajm i mire.Italia h ap ku fijtë per te gjithe ata qe du an ta vizitojne ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*