Lajm I Mirë! Nëna E Re Nga Kukësi Dhe Fo shnja E Saj Mp Oshtin Ko Ronav iru.Sin

Ministrja e Shënd etësisë, Ogerta Manastirliu, jep lajmin e mirë se një nënë e re 29-vjeçare nga Kukësi dhe f oshnja e saj kanë fituar bete jën me ko.ronaviru.sin.

Sipas ministres, e reja ka pasur kom.plikacione të rë nda si pa sojë e vir usit, por pas një ndë.rhyrjeje te jet de likate për të sjellë në je të vo gëlushen e saj, ja ka dalë të përb .allojë këtë bet.ejë.

“Besmira dhe fo shnja e saj e fi tuan be tejën e je tës, në përba lljen e vë shtirë me #c.ovid.19, fa lë pro fesionalizmit dhe përku shtimit të bluzave të bardha

Pas ndërhy.rjes te jet de likate për të sj ellë në je të vajzën, 29-vjeçarja nga Kukësi, me komp.likacione të rë nda si pa sojë e co.vid19, ia do li mb anë

Be the first to comment on "Lajm I Mirë! Nëna E Re Nga Kukësi Dhe Fo shnja E Saj Mp Oshtin Ko Ronav iru.Sin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*