Lajm i mirë për personat që e kanë kaluar k ovidin: Sipas një st udimit të fundit, në 7 muajt e ardhshëm nuk..

Personat që e kanë kaluar njehere k ovidin kane 91 përqind me pak m undesi te in f ektohen në shtatë muajt e ardhshëm, sipas një st udimi të botuar në F akultetin e Mj ekësisë në Graz, botuar në Gazetën Evropiane të H etimit Kl inik.

Ky nivel i imu nitetit është vetëm pak më i ulët se ai i s iguruar nga va ksina, e cila është gjetur të jetë 95 përqind efe ktive. St udimi shq yrtoi se si njerëzit që ishin inf ektuar në valën e parë të inf eksionit, nga shk urti në pr ill, kaluan në valën e dytë nga shtatori në n ëntor.

Kr ahasuar me pjesën tjetër të po pullsisë në Austri, ata kishin r ezistencë d ukshëm më të fortë ndaj k ovidit. “Këto të dhëna tregojnë se imu niteti nd aj tij po rr itet në popullatën austriake, megjithëse nuk e dimë ak oma në çfarë mase ky imu nitet vlen edhe për vi ruse te tjera apo sa kohë dhe në çfarë mase mbr ojtja ndaj ri-inf ektimit zgjat më shumë”, tha Franz Allerberger i Agj encisë Austriake për Sh ëndetin dhe S igurinë e U shqimit.

Ne vojiten vlerësime të m ëtejshme për periudha më të gjata k ohore dhe ana liza e të dhënave nga vendet e tjera.
R ezultatet janë të ngjashme me ato të marra nga p unonjësit sh ëndetësorë britanikë, të me k oronav irus kishin ant itrupa në trupat e tyre gjashtë muaj pas inf ektimit. Të dhënat nga shk urti i bazës së të dhënave më të mëdha bi omjekësore të Britanisë,

UK B iobank, tregojnë an titrupa në 88 përqind të pjesëmarrësve të ank etuar pas gjashtë muajsh. Pas tre muajsh, përqindja është 99 përqind ndaj ruani di stancimin s ocial dhe tregohuni v igjilent.

Be the first to comment on "Lajm i mirë për personat që e kanë kaluar k ovidin: Sipas një st udimit të fundit, në 7 muajt e ardhshëm nuk.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*