Lajm i mirë: Shteti europian h eq ka rantinën per udhetaret qe vijne nga Shqipëria

Qe veria ir landese ka vendosur të h eqë nga lista e ka rantinës disa sht ete europiane, si Belgjika, Franca, Italia, pasi sipas tyre nuk pa raqesin një rre zik r eal për pë rhapjen e Co vid-19.

Lajmi u bë me di je nga ministri i Shë ndetësisë Stephen Donnelly.

Ndërsa ditën e djeshme, Departamenti i Shëndetësisë konfirmoi se Izraeli, Shqipëria dhe ishulli i vogël i Karaibeve, Shën Lucia ishin hequr nga lista e vendeve të mb uluara nga ka rantina e de tyrueshme.

Qe veria në Irlandë po pret një vendim nga Ko miteti Kë shillues Kombëtar i Imu nizimit për ku fizimet e mundshme, rreth atyre që duhet të ma rrin va ksinën As traZe neca.

Irlanda nuk dëshiron që të krijohet një situatë e rë nduar për turistët që nuk kanë bërë më parë re zervimin e de tyrueshëm në hotel.

Menjëherë pas he qjes së ku fizimit të fl uturimeve për dhj etra shtete, au toritetet kanë ra portuar për një fl uks të madh në aeroportet e Irlandës.

Be the first to comment on "Lajm i mirë: Shteti europian h eq ka rantinën per udhetaret qe vijne nga Shqipëria"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*