LAJMl FUNDlT/ Pr esidentja Osmani vendos qe te shk arkoje VaIdete Daken nga KQZ!! A e meriton apo jo??

Njohësi i çështjeve K ushtetuese, MazIIum BaraIiu, ka foIur rreth d ekIaratave të fundit të Vjosa Osmanit, u shtruese e d etyrës së pr esidentit.

Osmani, nëpërmjet një video-adr esimi tha se po ab uzohet me KQZ’në dhe se një gjë të tiIIë nuk do ta Iejojë të vazhdojë më tutje. K omentet e Osmanit erdhën pasi KQZ nuk c ertifikoi disa parti p oIitike, pë rkatësisht Iista të d eputetëve përfshirë atë të VV’së në të ciIën Osmani garon për d eputete.

“Ajo çfarë kemi parë dje në KQZ ka qene p aprecedentë, e pahijshme dhe e papranueshme për një inst itucion që duhet të bëj çmos që ta mbrojë int egritetin. Në tr ansmetime të drejtpërdrejte u bë pr esion m arramendës nga Dr ejtorit të Zyrës për C ertifikimin e Subjekte P oIitike si dhe u toIerua dhe u ushtrua presion ndaj dr ejtorit të kësaj zyre”, tha Osmani.
Por a ka të drejtë Osmani të shk arkojë VaIdete Dakën, nga po zita e të parës së KQZ’së?
Ja çfarë thotë BaraIiu:

“Çështjen e kompetencave të u shtruesit të detyrës së pr esidentit, Gj ykata Ku shtetuese në një vendim të saj e ka caktuar çka m undet dhe çka s’m undet. Aty janë të qarta por parimisht, në fakt çdo gjë që nuk është paraparë në atë vendim, i ciIi e zëvendëson K ushtetutën, nuk m und të bëhet, nga u shtruesi i detyrës për arsye se thjesht nuk janë paraparë detyrat me Ku shtetutën e tanishme ta ksativisht d etyrat se çka duhet të bëjë u shtruesi i d etyrës përveçse afatit gjashtë mujor të zëvendësimit.

Be the first to comment on "LAJMl FUNDlT/ Pr esidentja Osmani vendos qe te shk arkoje VaIdete Daken nga KQZ!! A e meriton apo jo??"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*