LDK janë më suar ‘të fi tojnë’ pu shtet gjithmonë, pa pu nuar k urrë as gjë

Gazetarja Kimete Berisha ka vazhduar me shkrime.Sot, një të tillë ia ka ku shtuar LDK-së, ku këtë e parti e ka et iketuar si të atij llo ji që fiton gjithmonë pu shtet, pa punuar kurrë asgjë.

Më poshtë shkrimi i saj i plotë.Sa shumë Vjosa në LDK.Vjen një moment kur më nuk e ke as një al ternativë.

Koha kur e ku pton se je vonuar të jesh ‘i mirë’.E pa qenë ‘i mirë’ s’ke ça re, sepse Albin Kurti e ka vendosur një st andard të Ri në politikë që ta im ponon ‘të jesh (apo të dukesh) i nde rshëm’.

Deri dje, Kosova ka qenë e pu shtuar nga soji më i ko rruptuar, më i p andershëm, më i pad itur dhe nga ha jnat më të tm errshëm, që e kanë dh unuar Kosovën, si të ishte pla çkë e ‘fi tuar’ në lu ftë.

Dhe ky tm err ka vazhduar dy de kada. Pse ka va zhduar dy de kada? Sepse, ka qenë më nyrë e jetës në Kosovë, ka qenë krejt normale të jesh ha jn, kri minel, i pad itur dhe i pam oralshëm!

Nëse shqiptarët nuk do ta ko nsideronin no rmale pu shtetin e ko rruptuar nuk do ta ki shin du ruar kaq gjatë. Tani që çdo gjë ka ndry shuar, partitë që e kanë shk atërruar Kosovën, e kanë shk atërruar edhe ve ten. Se kështu shkon kjo punë. Nga pozita in feriore ku gje ndet, LDK nuk fu nksionon. Sepse, ata janë më suar ‘të fi tojnë’ pu shtet gjithmonë, pa pu nuar ku rrë as gjë.

Be the first to comment on "LDK janë më suar ‘të fi tojnë’ pu shtet gjithmonë, pa pu nuar k urrë as gjë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*