“Le të mos be fasohen nëse një ditë i va rrosim me ra keta” – Shesheli kë rcënon us htarët kroatë në Kosovë

Kr imineli i lu ftës dhe r adikali serb, Vojislav Sheshel, vazhdon të bëjë kë rcënime, këtë herë ku ndër us htarëve kroatë, shkruan mediumi boshnjak.
Në ar tikullin e tyre thuhet se pasi media serbe njoftoi se us htria kroate do të ndë rtonte ba zën e saj us htarake në Kosovë, e cila nuk është konfirmuar zy rt“Kroatët duan të ndërtojnë një ba zë us htarake të të as htuquajturës us htri të shtetit të rre më të Kosovës dhe t’i udh ëzojnë ata se çfarë të bë jnë me serbët në Kosovë …”, tha kr imineli i luf tës,

Le të mos be fasohen nëse një ditë i var rosim me ra keta dhe shk atërrojmë gjithçka atje, dhe ata që ne kapim pë rfundimisht të dë nohen si ba nditë me bu rgime të gjata. Ata nuk janë të mbr ojtur nga e dr ejta ndërkombëtare”, kë rcënoi Sheshel.

Be the first to comment on "“Le të mos be fasohen nëse një ditë i va rrosim me ra keta” – Shesheli kë rcënon us htarët kroatë në Kosovë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*