Lëngu i qepës për pa strimin e or ganizmit dhe ku ndër katër së mundjeve, mes tyre edhe ka nceri

Çaji ose lëngu i qepës pë rgatitet nga lëkurat dhe qepës. Shtr esa e ja shtme e saj është shumë e pasur me një pi gment të njohur si ku ercetinë. Ky pi gment mban rrugët e gj akut të p astra, ul te nsionin e l artë dhe tr ajton pag jumësinë.

Lë kurat e qepëve janë gjithashtu të pasura me an tioksidantë dhe në vlera ku ndër ka ncerit dhe my kut.
Ku ercetina që gj endet tek lë kurat e qepëve shk atërron ra dikalet e l ira. Studimet, të cilave i re ferohet AgroWeb.org kanë treguar se ek straktet e qepës pa randalojnë shpë rndarjen ma sive të qe lizave ka ncerogjene. Lë kurat e qepëve janë të pasura me fi bër që pa stron zo rrën e tr ashë. Fibra el iminon to ksinat e ak umuluara në zo rrë dhe pa randalon formimin e qe lizave ka ncerogjene.

Lëkura e qepës lu fton edhe këto së mundje:
Di abeti i tipit 2, së mundjet ka rdiovaskulare, së mundjet e sistemit tr etës, mb ipesha
Si të p ërgatisni çajin e qepës
Duhet të lani të gjithë qepën me ujë të bo llshëm për të h equr pe sticidet dhe pa pastërtitë.
Qërojeni qepën dhe mbajeni lëkurën e hollë.Vendoseni në një kavanoz qelqi dhe sipër hidhni ujë të nxe htë.Mbajini qepën në ujë të nxehtë për 15 minuta.
Më pas, ku llojeni lëngun dhe pijeni përpara se të bini për të fjetur.
Përdorime të tjera të çajit të qepës

Çajin e qepës pë rzieni edhe me xhenxhefil për të lu ftuar me më ef ikasitet të ft ohurën.Një mënyrë tjetër kërkon që qepët t’i zi eni bashkë me lë kurën.
Mjafton të pr ini pesë feta të ho lla me xhenxhefil dhe t’i zi eni bashkë me qepët me gjithë lë kurë, të shtoni një m ajë luge kripë dhe dy lugë çaji me çaj jeshil.
Ky kombinim është shumë ef ikas ku ndër të ft ohurës dhe shk urton kohëzg jatjen e tij.
Ku jdes: Çaji i qepës nuk është i re komandueshëm për gratë sht atzënë dhe ato le honë.

Be the first to comment on "Lëngu i qepës për pa strimin e or ganizmit dhe ku ndër katër së mundjeve, mes tyre edhe ka nceri"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*