Letra nga Joe Biden për Kosovën, ja k ompromiset që po i kë rkohen Kosovës

Pr esidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka thënë se SHBA-ja mb ështet vazhdimin e d ialogut të Kosovës me Serbinë dhe ar ritjen e një ma rrëveshjeje gjithëp ërfshirëse, e cila do të pë rqëndrohej në njohjen re ciproke.

“SHBA-ja do të vazhdojë të mb ështes pë rpjekjet për si gurimin e pa qes së që ndrueshme dhe di alogut pr oduktiv ndë rmjet Kosovës dhe Serbisë dhe pë rfundimisht ma rrëveshjes gjithëp ërfshirëse për no rmalizim, e cila be sojmë se do të duhej të pë rqendrohej në njohjen r eciproke”, thuhet në një letër të cilën pr esidenti amerikan, Joe Biden i ka dë rguar pr esidentes së Kosovës, Vjosa Osmani në të cilën e ur on atë për zgje dhjen në këtë pozitë.

Presidenti Biden ka pë rmendur edhe ra portin p ersonal të familjes Biden me Kosovën.
Në këtë ko ntekst, pr esidenti amerikan ka pë rmendur të birin e tij Beau, i cili ka shë rbyer në Kosovën në ku adër të fo rcave pa qeruajtëse amerikane, siç thuhet në letër për “av ancimin e pa qes, si dhe su ndimit të re ndit e li gjit”.

Be the first to comment on "Letra nga Joe Biden për Kosovën, ja k ompromiset që po i kë rkohen Kosovës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*