Lista Srpska Nje sia sp eciale e Kosovës po i fr ikësojën serbët në Veri, ne ke rkojm nd ihmë nga Beogradi

Në Serbi është komentuar shumë de klarata e kryeministrit të Re publikës së Kosovës i cili tha se se Nje sia Sp eciale e Kosovës do të jetë në veri

Në një ko munikatë dë rguar me diave të Serbisë, Lista Srpska thotë se kë rcënimi nd aj veriut të Kosovës dhe qytetarëve tanë
“Shpr esojmë se pas de klaratave të tilla, do ta kenë të qa rtë sp onsorët e Kosovës në b ashkësinë ndë rkombëtare pse Lista Serbe është ku ndër fo rmimit të Us htrisë së Kosovës, që llimi i të cilës ha ptas është pu shtimi i veriut dhe dë bimi i serbëve nga Kosova”, thanë Srpska.

Be the first to comment on "Lista Srpska Nje sia sp eciale e Kosovës po i fr ikësojën serbët në Veri, ne ke rkojm nd ihmë nga Beogradi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*