Lu tja Që Bëri Elvis Naçi Se Bashku Për Xhuma U Bë Se bep Që Nëna E Tij Të Zg johet Nga Ko ma..!

Lu tja që bëri Elvis Naçi se bashku për xhuma u bë se bep që nëna e tij të zgj ohet nga ko ma!nje be simtar mu sliman, pjesë e xhe matit të Xh amisë së tabakeve në tiranë ishte spr ovuar me shëndetin e nënës së tij. Nëna ishte e së murë dhe gj endja e saj sa vi nte dhe pë rkeqësohej madje u f ut në ko ma. Vllai jonë i shq etësuar kurrë nuk i hu mbi shp resat tek A ll-ll ahu i Cili është Ai që Sh ëron ro bërit e tij. Ate dite ishte dite e premte, e xhuma dhe te gjithe besimtarët me gëzim shkojnë në Xhami te adh urojnë Kr ijuesin e tyre

Vëllai jonë ko ntakton me im amin e xh amisë së Ta bakeve te ologun Elvis Naçi dhe i shpjegon situatën. Te ologu Elvis Naçi u ngj it ne mi mber të xhamisë për të li gjëruar hu tben e Xhumasë. Gjatë fundit të saj ai çdo xhuma së bashku me gjithë xh ematin falenderojne dhe i lu ten Zotit të Gjithësisë. Në një moment te ologu Elvis Naçi tha:” I ma dhi Z ot të qo fshim falë, një vëllai jonë, pjesë e xh ematit të Ta bakëve ka nënën e së murë, i ma dhi Z ot fa le shë roje dhe j epi sh ëndet të pl otë! “Ma sivisht nga xhe mati u dëgjua fjala: Am innnnn” Tregon besimtari dhe thotë:

“Pa sha te ma dhin Z ot sapo ho xha mb aroi lu tjen dhe pasi u f al xhu maja nëna u zgj ua nga ko ma dhe gjëndja e saj u pë rmirësua ndj eshëm. Nuk mja fton vetem k aq sepse di agnostikimi i mjekëve nx ori që nëna kishte pr obleme me fr ymëmarjen dhe ne voitej nje ap arat ap ostafat për të krijuar ek ulibrin e du hur.Fo ndacioni Fi rdues nen dre jtimin e te ologut Elvis Naçi m’u gjendën pranë me ndi hmesë duke më s iguruar një pjesë të të ho llave! Zo ti ja shp erblefte!

”Vëlla dhe motër të be gatoftë i ma dhi Z ot, mos e h umb shp resën, për çdo b rengë që të ka plon lu te Z otin e Gji thësisë sepse është Ai që i përgjigjet lu tjeve tona!Sepse vetëm A ll-ll ahu është nd ihmëtar i juaji dhe Ai është më imiri ndi hmës.Su retu A li Im ran

Be the first to comment on "Lu tja Që Bëri Elvis Naçi Se Bashku Për Xhuma U Bë Se bep Që Nëna E Tij Të Zg johet Nga Ko ma..!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*