Lulzim Basha dhe PD pranon të ba shkëpunojë me Edi Ramën, ja ku shti që ka

Ka ndidati për de putet në li stat e Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj ka de klaruar se e vetmja gjë që mund të ne gociohet me Partinë Socialiste, është përsëritja e zgje dhjeve të 25 pr illit.
I ft uar në “Fr ontline”, i pyetur për ‘le trën e bardhë’ që kryeministri Edi Rama ia ka çu ar kr yedemokratit Basha për ta pl otësuar në këm bim të një ba shkëpunimi, Gjekmarkaj tha se zgj edhjet duhen përsëritur.

Sipas Gjekmarkajt, Op ozita do pë rgatisë do sje të vje dhjes së vo tave dhe nëse ma xhoranca nuk re flekton, do ketë pro testa ma sive në vend.
Pjesë nga Biseda: Agron Gjekmarkaj: U tr ukuan numrat e zgje dhjeve. Zgje dhjet janë tr ukuar dhe te tr ukimi ka edhe vj edhje e çdo gjë tjetër. Zgj edhjet shë nuan re gres hi storik të kombit shqiptar. Shumë i kanë kë rkiuar op ozitës që të si llej si ma xhoranca, por nuk do kishte asnjë mo ral, sepse do kishim dy anë të kr iminalizuara të jetës shqiptare. Ka ende shp resë. Op ozita është in stitucion mo ral, sepse është jas htë botës së kr imit. Zgj edhjet në Shqipëri kanë rë në.

Be the first to comment on "Lulzim Basha dhe PD pranon të ba shkëpunojë me Edi Ramën, ja ku shti që ka"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*