Lutfi Haziri ka nje pro pozim per ba zen e F SK-se ne Mitrovice. Si i ka shkuar ne mend kjo gje, i lumte

Lutfi Haziri ka një pr opozim pasi në Mitrovicë do të ndë rtohet ba za më e madhe e F SK-së.Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri ka pro pozuar që Re gjimenti i Parë i Fo rcave To kësore në Gjilan të zhve ndoset në ba zën më të madhe ushë tarake të FSK-së që pritet të ndë rtohet në Mitrovicë, raporton Gazeta Express.

Haziri ka pro pozuar që pas zhve ndosjes të li rohet hapësira për Kampusin Universitar të Universitetit të Gjilanit.“Pas vendimit për nd ërtimin e bazës më të madhe ushë tarake të F SK’së në Mitrovicë, uroj dhe pr opozoj që Re gjimenti i Parë i Fo rcave Tokësore në Gjilan të zhve ndoset atje, në mënyrë që të na li rohet ha pësira e pr emtuar për Ka mpusin Un iversitar”, ka shkruar Haziri.

Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, ka ko nfirmuar se në Cë rrnushë të kësaj k omune do të ndë rtohet ba za më e madhe ushë tarake e FSK-së.Ai me anë të një postimi në F acebook ka thënë se Fo rcave të Si gurisë së Kosovës do t’i jepen 191 he ktarë në shfr ytëzim për ndë rtimin e kësaj ba ze në “Kodrën e Cë rrnushës”.

“Me ndërtimin e kësaj baze ushë tarake të FSK-së, Mitrovicën do ta kemi qytetin më sta bil-ve ndimmarrës për të mbr ojtur çdo pë llëmbë të tokës së Ko sovës”, ka shkruar ai.Bahtiri ka pro pozuar që kjo ka zermë të mbaj emrin e he roit, Isa Boletini.

Be the first to comment on "Lutfi Haziri ka nje pro pozim per ba zen e F SK-se ne Mitrovice. Si i ka shkuar ne mend kjo gje, i lumte"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*