M eteorologët : Pranvera e këtij viti në të gjithë E uropën ishte më e ftohta që nga viti

Një s istem i va zhdueshëm i pr esionit të ulët mbi Eu ropë i ka dhënë ko ntinentit p ranverën më të ft ohtë që nga viti 2013, sipas të dhë nave nga Sh ërbimi i Ndr yshimit të Kl imës ”K opernik” të BE-së.

”T emperatura mesatare nga m arsi në ma j ishte 0,45 g radë Ce lsius nën m esataren e vitit 1991 deri në v itin 2020”, njoftoi agj encia ”R eading”, me q endër në Angli.

”Në pjesën më të madhe të Europës, u matën te mperatura nën mesataren af atgjatë”, theksoi ai.

“Në m aj 2021, pjesa më e madhe e E uropës pë rjetoi t emperatura nën mesatare me qendrën e ano ma lisë së t emperaturës të vendosur mbi Gjermaninë”, theksoi një deklaratë nga ”K opernik”.Muaji u karakterizua nga k ushtet e m otit ci klo nik ja shtë sezonit që r ezultuan në Gjermaninë që të ketë m ajin më të ftohtë që nga viti 2010 dhe t emperaturat ma ksimale në Britaninë e Madhe janë ndër më të ulëtat e r egjistruara.

G lobalisht, st udiuesit r egjistruan t emperatura më të l arta në maj sesa me satarja af atgjatë.

Be the first to comment on "M eteorologët : Pranvera e këtij viti në të gjithë E uropën ishte më e ftohta që nga viti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*