M inistrja e Sh ëndetësisë jep lajmin e mire: Shqipëria del nga zona e kuqe..

Mi nistrja Manastirliu në fjalën e saj në K uvend tregoi se vendi yne tashmë ka dalë nga zona e kuqe, duke u shprehur se situata epi demiologjike në vend është përmirësuar dhe se objektiv mbetet v aksinimi i të gjithë po pullatës brenda pranverës së vitit të ardhshëm.

“Vendi ynë bazuar në të dhëna epi demiologjike ka dalë nga zona e kuqe, nga zona e r iskut së covi d-19 krahasuar me vende të tjera si të rajonit ashtu edhe në Europë. Kemi inc idencë të ulët të javës që është mb yllur. Kemi një rënie të pozitivitetit total.

Numri i p acientëve në sp itale është ulur dhe dje kemi shënuar një ritëm akoma më të ulët se ditët e mëparshme, 111 të shtruar në s pitalet Covi d dhe në 3 spitalet rajonale. Kjo s ituatë është falë m asave të shë njestruara që kanë synuar të kenë impakt sa më të vogël mbi përditshmërinë dhe aktivitetin e qytetarëve dhe p adyshim që kanë dhënë impakt në mbajtjen e p andemisë.

Duhet të theksojmë se sipas an alizës së bërë nga eksp ertët e sh ëndetit publik tashmë mund të shohim efe ktet e para të va ksinimit që po japin rezultat. Jemi të vendosur të rrisim d isponibilitetin e v aksinave në vend me obj ektivin e ri për të mbërritur v aksinimin e të gjithë p opullatës brenda pranverës së vitit të ardhshëm”.

Be the first to comment on "M inistrja e Sh ëndetësisë jep lajmin e mire: Shqipëria del nga zona e kuqe.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*