M orti nuk po ndalet/ Zi dhe lot, sh uhet në lule të moshës d entistja shqiptare

St omatologia kosovare, Ardita Dalipi ka nd ërruar j etë në m oshën 47 vj eçare. Ajo kishte d iplomuar në U niversitetin e Pr ishtinës në v itin 1998.

Pastaj ishte sh pë rngulur në ShBA, ku në Universitetin e Illinosit në Çikago kishte marr titullin ‘DDS’(D octor of De ntal S urgery).Oda e S tomatologëve të Kosovës përmes një p ostimi ka vl erësuar lart k ontributin e saj. P ostimi i plotë i Odës së S tomatologëve:

Njoftim: Nd ahet nga jeta në moshën 47 vj ecare, Ardita Dalipi mj eke st omatologe e cila u d iplomua ne F akultetin e Mj ekësisë në Prishtinë, dega e S tomatologjisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 1998. Më pas u sh përngul në SHBA , ku në Universitetin e Illinois në Çikago m orri titullin DDS (D octor of Dental S urgery). Punoi në kl inika të ndryshme në Çikago dhe më pas hapi dhe u dhëheqi me s ukses të j ashtëzakonshëm Poliklinikën e saj p rivate “Pristine Family D entistry”. Kjo është një h umbje e madhe jo vetëm për familjen por edhe për komunitetin tonë. Oda e S tomatologëve të Kosovës vlerëson lartë kontributin e saj p rofesional dhe shpreh ng ushëllimet më të s inqerta familjarëve, m iqëve dhe kolegëve të saj.

Be the first to comment on "M orti nuk po ndalet/ Zi dhe lot, sh uhet në lule të moshës d entistja shqiptare"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*