Ma nipuloni sa të doni me vo tat këngëtari i njohur St resi me ar më në dore pa ralajmëron lu ftë c ivile

Re peri i fa mshëm Arkimed Lushaj, i njohur me emrin e ar tit Str esi, është shumë a ktiv lidhur me çë shtjet e ak tualitetit.
Së fundmi, ai ka po stuar në In stagram një foto, ku shf aqet me a rmë në dorë dhe ka pa ralajmëruar lu ftë ci vile.

St resi i dr ejtohet Partisë Socialiste se mund të m anipulojë v otat e 25 pr illit, por do të shk aktojnë l uftë c ivile në vend.
“Ma nipuloni sa të doni v otat! Lu ftë ci vile do keni nesër mbrëma,”, ka shkruar re peri, i cili ak tualisht ndodhet prej disa ditësh në Angli.

Be the first to comment on "Ma nipuloni sa të doni me vo tat këngëtari i njohur St resi me ar më në dore pa ralajmëron lu ftë c ivile"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*