Makina,helikopter,vila e miliona pa fu nd në bank, ja p asuria m arramendëse e djalit të Sali Berishës

Fëmijët e Sali Berishës kanë de klaruar të ar dhura të shumta në de klaratën e p asurisë, kryesisht nga m ësimdhënia dhe k onsulenca ju ridike. Argita Malltezi, ndër të tjera ka de klaruar sht esa në katër llogari me 34 mijë euro, 15 mijë euro, 659 mijë lekë dhe 1.3 milion lekë.

Të ar dhurat nga rroga ne to në fa kultet për Argita Berishën kanë qenë 1 milion lekë, ndërsa të ar dhurat nga më simdhënia në fa kultete pr ivate ishte 1.1 milion lekë.

Ajo ka përfituar gjithashtu të ardhura nga qi ratë në shumën 34 mijë euro si dhe ho norarë dhe shp ërblime në shumën 642 mijë lekë. Shkëlzen Berisha ka de klaruar pa kësimin e një llogarie me 174 mijë euro si dhe në një llogari në lekë, ka shtuar 2.1 milionë. Ai gjithashtu po sedon 3 vetura pe rsonale, nje Ferrari, VW TO UREG dhe një AUDI A8, por vlen te th eksohet se ai posedon edhe nje hel ikopter pr ivat ne vilën e tij në Tropojë.

Be the first to comment on "Makina,helikopter,vila e miliona pa fu nd në bank, ja p asuria m arramendëse e djalit të Sali Berishës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*