“Mbeta pa gruan dhe pa fëmiun ende pa l indur, brenda ditës”

“Kjo s ëmundje m und të j etë e rr ezikshme, por s istemi ynë është edhe më shumë i rr ezikshëm”

Këto fjalë i thotë babai i dy fëmijëve të m itur, i cili mbeti i vetëm. E shoqja sht atzënë nd ërroi j etë, e së bashku me të edhe foshnja e saj, që kurrë nuk e pa dritën e j etës.

BBC i ka kushtuar sërish një kr onikë situatës dr amatike që po pë rjetojnë njerëzit në Indi. I gjithë vendi po ngjitet në një ‘d allgë’ të j ashtëzakonshme inf ektimesh që kapin shifra prej mijëra të vd ekurish e mbi 300 mijë inf ektimesh në ditë.

K orrespondetja e BBC në Indi, ka pë rcjellë h istoritë e tr ishta të dy familjeve, të një burri që h umbi të shoqen dhe j eton në fshat e të një gruaje që h umbi vjehrrën e j eton në qytet. Pavarësisht vendit dhe k ushteve më të mira, situata nëpër sp italet atje është mjaft e rë nduar.

Saçin quhet ky burrë, i cili pavarësisht thirrjeve e të bë rtiturave për ndihmë, nuk gjeni p ërkrahje. Të shoqen sht atzënë e h umbi dhe lajmin e mori vesh fare r astësisht. Nëpër sp itale është e v ështirë të gjesh d oktorë që të fl asin për shkak të vo lumit të ja shtëzakonshëm të punës e stresit me të cilin ata pë rballen.

Saçin i thotë B BC-së se për tri ditë me radhë e shoqja e tij u la mënjanë, njëherë në r epartin Covi d e njëherë në atë joCovi d. Iu bënë dhj etëra ana liza, por k urrë asnjë tr ajtim derisa ajo h umbi j etën.

Be the first to comment on "“Mbeta pa gruan dhe pa fëmiun ende pa l indur, brenda ditës”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*