Me 2 miliardë dollarë në çantë: Arr estohet në Kosovë turku që m ashtroi 400 mijë persona me kr iptovaluta

Mediat turke ra portojnë se d yshohet që Faruk Fatih Ozer, i cili po k onsiderohet si m ashtruesi më i madh i kohërave te fundit në Turqi, u arr estua mbrëmë në Kosovë.

Autoritet turke pu blikuan një fotografi të Ozer duke kaluar ko ntrollin e pasaportave në aeroportin e Stambollit. Sipas këtyre shkr imeve, bu rimet e s igurisë më vonë k onfirmuan se Ozer ka qenë në Shqipëri dhe në b astisjet e bëra u pa që ishte arr atisur për në Kosovë.

Ai e themeloi kompaninë në vitin 2017 dhe lejonte përdoruesit të blejnë dhe të shesin kr iptovaluta të Bitcoin. Pasi që kohët e fundit inve stitorët nuk kishin q asje në pl atformë, pr okuroria ndërmori veprim dhe lëshoi një u rdhër arr esti për të.

Faruk Fatih Ozer po kërkohej me ak uzën e “m ashtrimit duke përdorur si stemet e inf ormacionit, bankat ose inst itucionet financiare dhe krijimin e një or ganizate kr iminale”, pasi m ashtroi rreth 400 mijë qytetarë turq, duke i bindur që të inv estonin të holla tek ai me pr etendimin që do fitonin më shumë.

Be the first to comment on "Me 2 miliardë dollarë në çantë: Arr estohet në Kosovë turku që m ashtroi 400 mijë persona me kr iptovaluta"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*