Më rgimtarët nga në Zvicrra“ma rshojnë” në Kosovë për B ajram, Ja sa fluturime janë sht uar nga h eqja e ka rantinës

Menjëherë pas lajmit nga Zy ra Fe derale e Shë ndetit Pu blik (B A G) në Zvicër se ka h equr Kosovën nga li sta e ka rantinës, kanë ndr yshuar pl anet e më rgimtarëve që je tojnë në Zvicër.
Ar dhja ma sive ka nisur nga vikendi që la më pas, e deri në mesin e kësaj jave, kur pritet të ketë fl uks edhe më të madh të ardhjes së di asporës shqiptare nga Zvicra, por edhe nga shtete të tjera.
As çm imet e la rta të fl uturimeve që va riojnë nga 250 deri në 350 euro për biletat nj ëdr ejtimëshe nuk i kanë pe nguar kosovarët që të bëjnë re zervime për të f estuar Fi ter Ba jramin me familjet e tyre në Kosovë.

Valentina Gara, z ëdhënëse e Aeroportit të Prishtinës ka thënë për Reporteri.net se që nga h eqja e ka rantinës nga shteti zviceran për udhëtarët nga Kosova janë sht uar rreth 40 fluturime shtesë gjatë muajit M aj.
“Nëse i re ferohemi fluturimeve deri me datën 13 m aj janë sht uar rreth 16 fluturime prej atyre që kanë qenë të pa rapara, 14 janë nga nga Zvicra, kurse 2 nga Gjermania”, ka thënë Gara për Reporteri.net.
Ky fl uksi i di asporës pritet që sa dopak të nd ikojë në ekonominë kosovare e cila është go ditur t ej ma se nga pa ndemia.

Be the first to comment on "Më rgimtarët nga në Zvicrra“ma rshojnë” në Kosovë për B ajram, Ja sa fluturime janë sht uar nga h eqja e ka rantinës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*