Me sazh për serbët?! / Amerika ndi hmon Us htrinë e Kosovës me ar matim të r ëndë

Fo rca e Si gurisë së Kosovës, që tashmë është us htri nuk do të shk ojë gjatë dhe do të ketë ar matim edhe më të r ëndë. Edhe rreth 200 pa jisje us htarake janë duke u pIa nifikuar që të po rositen nga Amerikë.

Siç merr vesh Gazeta Metro, janë edhe rreth 200 pa jisje us htarake që do të po rositen në të ardhmen e afërt. Madje 20 prej tyre pritet të jenë ta nke të re nda ku ndër ajrore, 20 milimetra, e të cilat janë edhe të re zistueshme nda j mi nave.

Por, pë rveç këtyre do të ketë fu rnizim edhe me pa jisje të tjera, të ngja shme me ato që kanë ardhur deri tash, siç janë Hu mvee.

Be the first to comment on "Me sazh për serbët?! / Amerika ndi hmon Us htrinë e Kosovës me ar matim të r ëndë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*