Media greke ngre a larmin për rishikimin e kufijve: Plani për Shqipërinë e Madhe, “bo mbë” në Ballkan

Askush nuk ka nevojë që të jetë ekspe rt në h istorinë e Ballkanit për të kuptuar se ekzi stojnë një numër ko nfliktesh et nike të pa zgj idhura që nuk lejojnë që shtetet dhe popujt të “qe tësohen” dhe të përpiqen të ecin përpara, duke lënë pas të kaluarën e përgja kshme / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet

Id eja për rishikimin e kufijve në Ballkan ka r ihapur një d ebat të gjerë në rajonin pr oblematik, por jo vetëm, pasi shq etësimi ka shkuar deri në Bruksel, të paktën tashmë në sipërfaqe. M ediat g reke e cilësojnë id enë e ndryshimit të kufijve në rajon si “bo mbë” / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet

“Herë pas here, vatra që nuk kanë nd alur së nd ezuri pas shpë rbërjes së dh unshme të Jugosllavisë k ërcënon për një tr agjedi të re dhe të dj egë tërë rajonin. Herë në Kosovë, herë në Maqedoninë Veriore, herë në Bosnjë dhe Hercegovinë, zhv illimet vijnë për të na kujtuar se asgjë nuk ka mbaruar / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet

Be the first to comment on "Media greke ngre a larmin për rishikimin e kufijve: Plani për Shqipërinë e Madhe, “bo mbë” në Ballkan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*