Memli Krasniqi i drejtohet Vjosa Osmanit:”T urp të qoftë e Inj orove U ÇK-në”

R eagim nd aj pr esidentes Vjosa Osmani, për mospërmendje të U ÇK-së në përvjetorin e B etejës së Koshares, ka bërë edhe d eputeti i P artisë De mokratike të Kosovës, Memli Krasniqi.Ai shprehet qe Pr esidentja e R epublikes se Kosoves e injoroi dhe e ana shkaloi U shtrine C lirimtare te Kosoves duke mos e permendur ate.

Krasniqi thotë se të mjerë janë të gjithë ata që mendojnë se lavdia e U shtr isë Çl irimtare të Kosovës, m und të zbehet duke mos e përmendur emrin e saj në përvjetoret e be tejave tit anike të ush tar ëve të saj. Sipas nënkryetarit të K uvendit, U ÇK s’ka nevojë për të gj allët për t’u la rtësuar, por shton se tu rpi është i atyre që duke e inj oruar U ÇK-në tentojnë ta rishkruajnë h istorinë e lirisë sonë.

R eagimi i plotë nga Memli Krasniqi:Te mjere jane te gjithe ata qe m endojne se l avdia e Ush tr ise Çl irimtare te Kosoves m und te zbehet duke mos e permendur emrin e saj as ne pe rvjetoret e be tejave tita nike te u shta reve te saj.UÇK s’ka nevoje per ne te gja llet per t’u la rtesuar se ate e ka lartesuar sakr ifica e atyre qe dhane je ten nen emblemen e saj.

Be the first to comment on "Memli Krasniqi i drejtohet Vjosa Osmanit:”T urp të qoftë e Inj orove U ÇK-në”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*