Menduan se e pu then vajzen e tyre per here te fu ndit,30 minuta me vone ndodhi mr ekullia

Nëse b esoni në mrekulli, hi storia e bebës Bella nga Anglia është pa dy shim një shembull i bukur.Në vetëm 14 muajsh Bella u bë shumë e sëmurë dhe pas një numri testesh u vendos në një ve ntilator dhe mjekët i thanë familjes ti thoshin la mtumirë vajzës së tyre të çm uar. Por, pikërisht kur ata mendonin se e gjithë shpr esa ishte e hu mbur, Bella bëri diçka të mahnitshme. netLee dhe Francesca Moore-Williams ishin një çift i lu mtur dhe pasi Fr ancesca li ndi fëmijën e dytë Bella, ata mendonin se familja e tyre ishte e plotë.Por, sa mbushi 14 muaj, Bella filloi të hum biste me shumicë flokët e saj. Mj ekët dy shonin për as tmë dhe iu dha një in ha lator. Tre muaj më vonë Bella mori një kthesë për k eq, ndërsa ishin në një pu shim familjar në Spanjë.

Ata u det yr uan të ktheheshin në Mbretërinë e Bashkuar për të ma rrë përgjigje.Gje ndja kri ti ke Mj ekët i thanë familjes Bella se kishte sëm un dje mi tok ondr iale që vr et q elizat në tr upin tënd dhe ço n në dës hti min e organeve. Është progresive dhe nuk ka shërim. Gjendja e Bella ishte aq e rëndësishme saqë ajo ishte vendosur në një ventilator.Çi fti u tha se sp itali kishte një r ast të ng jashëm vite më parë ku fëmija kishte man gësi Bio tini.dase dhe se ata do të fillonin inj ektimin e saj me Biotin që është Vi tamina H. Ajo prek vetëm një në çdo 60,000 li ndje.Ata e mb ajtën pastaj Bellan jashtë ve ntilatorit, por ajo nuk mund të ma rrë fr ymë për vete dhe më 21 ko rrik familjes ju tha të pë rshendetet me va jzën e tyre të çm uar për he rën e tyre të fundit.

E gjithë familja u mb lodh në sp ital. Por vetëm 30 minuta më vonë ndodhi e pa im agjinueshme.“Unë mund të ndj eja dora e saj duke rënë, por pastaj ajo filloi të kapte gi shtin tim. Ajo filloi të lëvizë më vete”, tha babai Lee Moore-Williams për The Telegraph.Mrekullia në spital-Bella papritmas filloi të lëvizë dhe të bër.ta.së, mjekët u thanë se n ivelet e ok sigjenit po kt heheshin në no rmale. Pr indërit ishin të sho kuar.“Mj ekët ndr yshuan më nyrën e tyre të të menduarit dhe ata shkuan të gjithë për ta shpëtuar atë. Në ato 20 minuta u ula dhe kuptova se ajo nuk ishte e ga tshme të pë rshendetej “, shtoi ba bai Lee.Sot, Bella është një vajzë e lu mtur e shë ndetshme, gje ndja e të cilës mund të me naxhohet me pi lu la që ajo duhet ti ma rrë ato çdo ditë.

Be the first to comment on "Menduan se e pu then vajzen e tyre per here te fu ndit,30 minuta me vone ndodhi mr ekullia"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*