Merkel jep lajmin e shumë pr itur, të gjithë do të shkojmë me p ushime këte verë

K ancelarja Angela Merkel u shp reh op timiste, që pu shimet e verës në Europë do të jenë të mu nduraa edhe për ata që ende nuk janë va ksinuar ndaj ko ronavirusit.

Nëse sheh in cidencën e ul ët në di sa vende europiane pa rtnere si në Portugali, „atëherë jam op timiste, që edhe në përgjithësi do t’ia da lim për mu ndësitë ashtu si edhe verën e kaluar” , tha Merkel në sa mitin e BE-së në Porto të P ortugalisë, ku ajo u lidh me video-ko nferencë nga Berlini. “Se që kur do të jetë e m undur kjo, nuk mund tat hem en de”, tha kancelarja.

Be the first to comment on "Merkel jep lajmin e shumë pr itur, të gjithë do të shkojmë me p ushime këte verë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*