Milaim Zeka: Në kuvend unë kam pr opozuar që edhe dita e sy netisë të jetë f estë

Ga zetari Milaim Zeka ka komentuar kalendarin e fe stave sht etërore të Kosovës, ku mes tjerash shënohet edhe 9 m aji, Dita e Evropës.
Zeka në T7 tha se është e çu ditshme sesi Kosova e f eston këtë ditë.

Tu tje ai ka ir onizuar duke thënë se gjatë kohës sa ishte deputet i Kuvendit të Kosovës, kishte pr opozuar që të shë nohet edhe një fe stë, si Dita e Sy netisë.
“Unë në Pa rlament kam pr opozu me e bë Ditën e S ynetisë. Me shë nu si f estë. Është e çu ditshme si e fe stojmë 9 ma jin, ditën e Evropës”, ka thënë Zeka.

E hëna e dytë e muajit m aj u shënua si fe stë zy rtare në Re publikën e Kosovës. Më 9 ma j është ditë p ushimi në in stitucionet e vendit, pasi fe stohet Dita e Evropës.

Be the first to comment on "Milaim Zeka: Në kuvend unë kam pr opozuar që edhe dita e sy netisë të jetë f estë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*