Milaim Zeka: Po të mos ishte KF OR-i us htarët e Vuçiqit zb arkojnë për katër 4 orë në Kosovë

Ga zteari Milaim Zeka ka ko mentuar zhv illimet e fundit po litike në Kosovë.
Zeka ka thënë se nëse Kosova nuk do të koo rdinohet me pa rtnerët ndë rkombëtarë, atëherë e ar dhmja e vendit do të jetë ndarja e 17 për qind e te rrítorit të saj.

“Nëse Albin Kurti, apo cilido politikan shqiptar në Prishtinë dhe në Tiranë, ta kuptojnë se superf uqía e vo tës ka arr itur të ndajë Berlinin përgjysmë, kr yeqytetin me shtetit më të fu qíshëm Europian. Nëse ne nuk do të koo rdinohemi me pa rtnerët tanë ndë rkombëtarë, sidomos me Gjermaninë dhe SHBA-në, unë jam shumë i bi ndur dhe shumë i sh qe tësuar se e ar dhmja e Kosovës do të jetë nd arja e 17% të te rrítorit të saj”.

Më tej Zeka u shpr eh se Kosova duhet të kthehet te ideja e Thaçit për p aqe, nd ërsa thotë se po të mos ishte KF OR-i u shtarët e Vuçiqit zb arkojnë për katër 4 orë në Prishtinë.

Be the first to comment on "Milaim Zeka: Po të mos ishte KF OR-i us htarët e Vuçiqit zb arkojnë për katër 4 orë në Kosovë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*